ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προοίμιο

Η παρούσα Πολιτική έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κανονιστικές ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ 2016/679 (General Data Protection Regulation, εφεξής «ΓΚΠΔ») που τίθεται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018.

H Εταιρεία TERRA NATION Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία») έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό και εμπορία προϊόντων παραλίας και προς τούτο διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστημα http://www.terra-nation.com  Η έδρα της είναι Λεωφόρος Τυρταίου Αφίδνες Αττικής ΤΚ19013  και αυτή αποτελεί και τη διεύθυνση στην οποία μπορεί να απευθύνεται κάθε αλληλογραφία. Η διεύθυνση ιστοτόπου της Εταιρείας είναι η http://www.terra-nation.com (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»). Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι +30 22950 23111. Εάν κάποιος χρήστης που εισέρχεται στο Δικτυακό Τόπο έχει οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με την παρούσα Πολιτική μπορεί να απευθύνεται στην Εταιρεία και να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση tngdpr@resoul.gr

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία χρησιμοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») των φυσικών προσώπων (εφεξής τα «Υποκείμενα Δεδομένων ») που της γνωστοποιούνται είτε κατά τη διάρκεια εγγραφής και χρήσης των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου είτε μέσω συμβάσεων με τα Υποκείμενα Δεδομένων (π.χ. συμβάσεις με εργαζόμενους της Εταιρείας). Επίσης, η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποία η Εταιρεία συλλέγει, διαβιβάζει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων και καθορίζει τις πρακτικές της σχετικά με την ασφαλή επεξεργασία αυτών. Παρέχοντας Προσωπικά Δεδομένα στην Εταιρεία (είτε άμεσα είτε εμμέσως επιτρέποντας σε άλλο πρόσωπο να παράσχει Προσωπικά σας Δεδομένα για λογαριασμό των Υποκειμένων Δεδομένων), τα Υποκείμενα Δεδομένων συμφωνούν ότι η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Προσωπικά τους Δεδομένα και συναινούν στη συλλογή, μεταβίβαση, επεξεργασία, χρήση και γνωστοποίηση αυτών, όπως περιγράφεται στην παρούσα. Σε περίπτωση που τα Υποκείμενα Δεδομένων δεν συμφωνούν με οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Πολιτικής, παρακαλούνται να μην παράσχουν Προσωπικά Δεδομένα. Εάν δεν παράσχουν Προσωπικά Δεδομένα, ή ανακαλέσουν τη συγκατάθεση που έχουν παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα της Εταιρείας να παράσχει υπηρεσίες ή να επηρεάσει δυσμενώς τις υπηρεσίες που μπορεί να παράσχει η Εταιρεία.

Η παρούσα Πολιτική δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των Υποκειμένων Δεδομένων οι οποίοι χρησιμοποιούν το Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του Δικτυακού Τόπου της Εταιρείας. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν τα Υποκείμενα Δεδομένων που χρησιμοποιούν τις σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου της Εταιρείας στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας Πολιτικής.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Α. Η Εταιρεία συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα όταν:

 • τα Υποκείμενα Δεδομένων εγγράφονται ως μέλη στον Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας και κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτού (με την αποστολή της παραγγελίας τους ή καθ’ οποιονδήποτε άλλον τρόπο) ή/και προκειμένου να λαμβάνουν διαφημιστικά/ενημερωτικά προγράμματα της Εταιρείας για να ενημερώνονται για τα νέα της Εταιρείας, καθώς και για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία (εφεξής «Ενημερωτικά Δελτία»)
 • τα Υποκείμενα Δεδομένων επικοινωνούν με την Εταιρεία μέσω του Δικτυακού της Τόπου
 • συνάπτει συμβάσεις με τα Υποκείμενα Δεδομένων

 

Β. Στο ως άνω πλαίσιο η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους Προσωπικών Δεδομένων:

 • πληροφορίες που παρέχουν τα Υποκείμενα Δεδομένων προς τον σκοπό επικοινωνίας με την Εταιρεία, εγγραφής τους στον Δικτυακό Τόπο (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής σε αυτά Ενημερωτικών Δελτίων εφόσον το επιλέξουν κατά την εγγραφή τους) ή/και χρησιμοποίησης των υπηρεσιών της Εταιρείας ή/και του Δικτυακού της Τόπου
 • οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που τα Υποκείμενα Δεδομένων επιλέγουν να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία (είτε μέσω του Δικτυακού της Τόπου είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) και είναι σχετικές προς τον σκοπό εκπλήρωσης προσωπικών αιτημάτων τους και που άπτονται του αντικείμενου της Εταιρείας (π.χ. παραγγελία και επιστροφή προϊόντων, προτάσεις για συνεργασία με την Εταιρεία)
 • οποιεσδήποτε πληροφορίες που τα Υποκείμενα Δεδομένων επιλέγουν να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία προς το σκοπό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης μαζί της

 

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που δύναται να συλλέγει η Εταιρεία από τα Υποκείμενα Δεδομένων είτε κατά τη διάρκεια εγγραφής τους στον Δικτυακό Τόπο (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής σε αυτά Ενημερωτικών Δελτίων εφόσον το επιλέξουν κατά την εγγραφή τους) ή/και εκ μέρους τους χρήσης των υπηρεσιών του Δικτυακού της Τόπου ή/και επικοινωνίας τους με την Εταιρεία, είτε μέσω της χρησιμοποίησης εν γένει των υπηρεσιών που άπτονται του αντικειμένου της Εταιρείας (π.χ. παραγγελία και επιστροφή προϊόντων, προτάσεις για συνεργασία με την Εταιρεία) είναι οι ακόλουθες:

 • Προσωπικά Στοιχεία (π.χ. Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail)
 • Δεδομένα Εργασίας (π.χ. Απασχόληση, Θέση / Τίτλος Εργασίας, Τόπος Εργασίας)

 

Γ. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων για τους ακόλουθους λόγους:

 • την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών στα Υποκείμενα Δεδομένων
 • την ενημερωτική υποστήριξη των Υποκειμένων Δεδομένων αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • την ικανοποίηση των εκάστοτε παραγγελιών των Υποκειμένων Δεδομένων σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του Δικτυακού Τόπου της Εταιρείας
 • την απάντηση σε ερωτήματα και αιτήματα που απευθύνουν στην Εταιρεία τα Υποκείμενα Δεδομένων
 • την ενημέρωση των Υποκειμένων Δεδομένων σχετικά με τα νέα της Εταιρείας, νέα προϊόντα και νέες προσφορές/ κατηγορίες υπηρεσιών μέσω της αποστολής σε αυτούς προωθητικών / ενημερωτικών δελτίων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails), εκτός και εάν έχουν ζητήσει να μη λαμβάνουν τέτοια ενημερωτικά δελτία.
 • για εσωτερικούς σκοπούς της Εταιρείας και σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας
 • προς το σκοπό εκτέλεσης εκ μέρους της Εταιρείας συναφθείσας σύμβασης
 • για άλλους σκοπούς όπως προβλέπεται ή απαιτείται από το νόμο (π.χ. συμμόρφωση της Εταιρείας με νομική ή φορολογική της υποχρέωση, ή για την προστασία των ζωτικών της συμφερόντων ή των συμφερόντων των Υποκειμένων Δεδομένων ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία)

 

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων

Η Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων, καθώς και τεχνικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί ποικίλες τεχνολογίες και διαδικασίες για την ασφάλεια προκειμένου να προστατεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων από τυχόν παράνομη καταστροφή, απώλεια, κακή χρήση ή μεταβολή, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, χρήση ή γνωστοποίηση.

Η Εταιρεία θα διαγράψει ή θα προβεί σε επανα-ταυτοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων μόλις αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της ή/και την εκτέλεση των επιχειρηματικών της σκοπών ή/και για την εκτέλεση εκ μέρους της συναφθείσας σύμβασης ή/και για νομικούς λόγους, ή όπως άλλως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Μη Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων σε Τρίτους

Η Εταιρεία προς το σκοπό εκπλήρωσης των αιτημάτων των Υποκειμένων Δεδομένων σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες από αυτά παραγγελίες προϊόντων μέσω του Δικτυακού Τόπου της Εταιρείας ή για την επιστροφή προϊόντων ή για την εκπλήρωση τυχόν άλλων συναφών αιτημάτων των Υποκειμένων Δεδομένων που άπτονται του αντικειμένου της Εταιρείας και των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών κοινοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας) στη συνεργαζόμενη με την Εταιρία εταιρεία ταχυμεταφορών (courier).

Με την επιφύλαξη της ανωτέρου παραγράφου, η Εταιρεία δεσμεύεται:

1) να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο δημοσίευση ή κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων σε κάποιο τρίτο μέρος.

2) να μην αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων της σε τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα παρά μόνο:

α) εάν τα Υποκείμενα Δεδομένων έχουν παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή τους και (i) το τρίτο μέρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνεργάτης / προμηθευτής / πάροχος υπηρεσιών της Εταιρείας) έχει παράσχει σαφείς εγγυήσεις σχετικά με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διέπουν την προς εκτέλεση επεξεργασία και (ii) το τρίτο μέρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνεργάτης / προμηθευτής / πάροχος υπηρεσιών της Εταιρείας) έχει συνάψει γραπτή συμφωνία με την Εταιρεία με την οποία τίθενται για το τρίτο μέρος υποχρεώσεις παρόμοιες με αυτές που υπέχει η Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων,

β) εάν αυτό επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο τυχόν εισαγγελικές, αστυνομικές, ανακριτικές και δικαστικές αρχές, ανταποκρινόμενη σε αίτημά τους

γ) σε σχέση με τυχόν νομικές/δικαστικές διαδικασίες ή επικείμενες νομικές/δικαστικές διαδικασίες

δ) προς τον σκοπό σύστασης, άσκησης ή υπεράσπισης των εννόμων συμφερόντων της, – συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε ρυθμιστικές, διωκτικές ή άλλες αρχές για σκοπούς αποτροπής και αντιμετώπισης απάτης, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης υπηρεσιών και παράνομης δραστηριότητας-.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μη διαβιβάσει Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των Υποκειμένων Δεδομένων εκτός αν η Εταιρεία και οι αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων έχουν συνάψει και χρησιμοποιούν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες αποτελούν παράρτημα της απόφασης της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2010 για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες (2010/87/ΕΕ).

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

Τα Υποκείμενα Δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία η οποία εφαρμόζει ή συμπληρώνει αυτόν ή που άλλως σχετίζεται με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων, από κοινού με τις δεσμευτικές οδηγίες και τους κώδικες ορθής πρακτικής που εκδίδονται κατά καιρούς από τις σχετικές επιβλέπουσες αρχές:

 • Ενημέρωσης για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων, καθώς και της νομικής βάσης για την επεξεργασία αυτή και όλων των πληροφοριών που αφορούν στην επεξεργασία αυτή
 • Πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών τους Δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας Δεδομένων που τους αφορούν
 • Διαγραφής των Προσωπικών τους Δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι απαραίτητα για την παροχή μίας υπηρεσίας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών τους Δεδομένων
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων
 • Φορητότητας των Προσωπικών τους Δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμα των Υποκειμένων Δεδομένων να λαμβάνουν δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (πχ CD)

 

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων ή για οποιαδήποτε απορία τα Υποκείμενα Δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία:

 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση tngdpr@resoul.gr ή
 • Με επιστολή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο Προοίμιο της παρούσας

 

Τα Υποκείμενα Δεδομένων μπορούν επίσης να ανακαλούν οποτεδήποτε τη συναίνεσή τους όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων (χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα) με έναν εκ των ως άνω δύο (2) αναφερόμενων τρόπων.

Επιπλέον, τα Υποκείμενα Δεδομένων διατηρούν (α) το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των Προσωπικών τους Δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, e-mail επικοινωνίας contact@dpa.gr) και (β) το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής σε περίπτωση που θεωρούν ότι παραβιάστηκαν τα Προσωπικά τους Δεδομένα.

Δεσμοί (“links”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)

Η Εταιρεία μέσω του Δικτυακού της Τόπου ενδέχεται ενίοτε να παρέχει συνδέσμους προς τρίτα μέρη ή να ενσωματώνει δικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές των δικτυακών αυτών τόπων. Εάν τα Υποκείμενα Δεδομένων επιλέξουν να μπουν σε ένα συνδεδεμένο δικτυακό τόπο, συμφωνούν ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του δικτυακού αυτού τόπου και δεν ελέγχει, ούτε προσυπογράφει, ούτε είναι υπεύθυνη καθ’ οιονδήποτε τρόπο για:

 • τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους
 • το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων
 • τη χρήση αυτών των δικτυακών τόπων από άλλους

 

Η Εταιρεία συμβουλεύει τα Υποκείμενα Δεδομένων να φροντίζουν προκαταβολικά και να ελέγχουν πάντα τις δηλώσεις νομικού περιεχομένου και περί απορρήτου που δημοσιεύονται σε κάθε δικτυακό τόπο ή κινητή εφαρμογή που συνδέονται, προτού εισαγάγουν οποιαδήποτε Προσωπικά τους Δεδομένα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων διέπεται από τους όρους του παρόντος τμήματος, τις διατάξεων του ΓΚΠΔ ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018 καθώς και από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία η οποία εφαρμόζει ή συμπληρώνει τον ΓΚΠΔ ή που άλλως σχετίζεται με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων, από κοινού με τις δεσμευτικές οδηγίες και τους κώδικες ορθής πρακτικής που εκδίδονται κατά καιρούς από τις σχετικές επιβλέπουσες αρχές (βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Τροποποιήσεις

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει περιστασιακά την παρούσα Πολιτική και να αναρτά την πιο πρόσφατη εκδοχή στον Δικτυακό της Τόπο οποτεδήποτε χωρίς σχετική ανακοίνωση. Εάν γίνουν ουσιώδεις τροποποιήσεις η Εταιρεία μπορεί είτε να αναρτήσει σχετική ανακοίνωση σχετικά με τις αλλαγές στον Δικτυακό της Τόπο είτε να ειδοποιήσει τα Υποκείμενα Δεδομένων στέλνοντας ειδοποίηση μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και του αριθμού κινητού τους τηλεφώνου που της έχει δοθεί από αυτούς. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τα Υποκείμενα Δεδομένων να ανατρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στον Δικτυακό της Τόπο και να ελέγχουν αν έχουν υπάρξει τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και να ανατρέχουν κατά περιόδους στην παρούσα Πολιτική για να παραμένουν ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία συντελεί στην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει.

Εάν τα Υποκείμενα Δεδομένων συνεχίσουν τη χρήση του Δικτυακού Τόπου της Εταιρεία, αυτό συνεπάγεται ότι συμφωνούν με την παρούσα Πολιτική και τις όποιες ενημερώσεις. Εάν κάποιο Υποκείμενο Δεδομένων δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας.

Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 23 Μαΐου 2018.

 

 

 

ΤΕΛΟΣ

 

 

 

 

Terra Nation e-shop ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Το www.terra-nation.com είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου, της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «TERRA NATION ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής Terra Nation), η οποία εδρεύει στις Αφίδνες Αττικής (Λεωφόρος Τυρταίου, Τ.Κ. 19014), στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 800802674 / Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών). Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Terra Nation, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.terra-nation.com.

 

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ως άνω ιστοσελίδα, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

 

 

1. Όροι

 

Η TERRA NATION διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η TERRA NATION αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

2. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

 

H TERRA NATION δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.terra-nation.com, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχόμενων, από το ηλεκτρονικό κατάστημά της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή που έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από λόγους ανωτέρας βίας.

 

3. Περιορισμός Ευθύνης

 

Η TERRA NATION δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 9. «Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων»). Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα  ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα  παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.τ.λ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν».

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της TERRA NATION δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσης ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντων κερδών, χρηματικής ικανοποίησης, κ.τ.λ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

Αυτή η ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της TERRA NATION. To πλήρες περιεχόμενο της ιστοσελίδας, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της TERRA NATION και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού αυτού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της TERRA NATION ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την TERRA NATION ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα  ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της TERRA NATION ή/και του  ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα  και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της TERRA NATION δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

5. Ευθύνη Χρήστη

 

Οι χρήστες της ιστοσελίδας  αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της TERRA NATION για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό ή που να αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, να δείχνει εμπάθεια, ή να εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, να δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, να δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

6. Ασφάλεια

 

Η TERRA NATION λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών τους λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά τους. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά τους στοιχεία και τις συναλλαγές τους, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος της TERRA NATION επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

 

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή τους είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά τους στοιχεία. Στους Χρήστες δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλουν τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμούν. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο ίδιος ο Χρήστης, μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίησή μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της TERRA NATION δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνιστούμε στους Χρήστες, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν το password σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου).

 

Κρυπτογράφηση

Tο πρωτόκολλο SSL δημιουργεί μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ της φόρμας καταχώρησης των στοιχείων του χρήστη στην ιστοσελίδα  και του φυλλομετρητή (browser) του χρήστη. Τα SSL πιστοποιητικά εξασφαλίζουν την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δύο πλευρές, αποτρέποντας κακόβουλους χρήστες από την υποκλοπή δεδομένων.

Τα SSL εξυπηρετούν τις εξής δύο διαδικασίες:

Ασφαλή μεταφορά δεδομένων μεταξύ ενός εξυπηρετητή και ενός υπολογιστή.

Πιστοποίηση και ταυτοποίηση, βοηθώντας τον χρήστη να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της ιστοσελίδας με την οποία συναλλάσσεται.

 

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/μέλος στη TERRA NATION είναι εμπιστευτικές και η TERRA NATION έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. Η TERRA NATION δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η TERRA NATION χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Ενημερωτικούς καταλόγους και έντυπο υλικό θα λαμβάνετε μόνον εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας ως μέλους. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της TERRA NATION με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

 

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του  και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, κ.τ.λ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.terra-nation.com, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97, σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα  λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του  και τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης /Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

 

8. Αγορά Προϊόντων

 

H TERRA NATION κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση/αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών, σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελία του, να επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 22950-23111 ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου.

 

9. Επιστροφή προς αντικατάσταση / επισκευή προϊόντων

 

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους

 

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της TERRA NATION πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία) και

 

β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος.

Σε κάθε ανωτέρω περίπτωση το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής Αγοράς, κ.λ.π.). Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με την TERRA NATION. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 

• επικοινωνήστε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με τη TERRA NATION

• το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί

• το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής Αγοράς, κ.λ.π.).

 

Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών τότε η TERRA NATION δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή προς αντικατάσταση.

 

10. Ακύρωση Παραγγελίας – Υπαναχώρηση

 

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις: …

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το 22950-23111 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 22950-23111 ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας.

 

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων σας εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αγοράς τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στην TERRA NATION στην αρχική του συσκευασία, όπως ακριβώς δηλ. παραλήφθηκε από εσάς με δική σας δαπάνη. H TERRA NATION θα σας επιστρέψει άμεσα τα χρήματα που εισέπραξε για το επιστρεφόμενο προϊόν, μόλις επιβεβαιώσει την κατάσταση του επιστραφέντος σε αυτήν προϊόντος. Αν και δεν προϋποτίθεται για την επιστροφή του προϊόντος η αιτιολόγησή της (αναίτια υπαναχώρηση) η TERRA NATION ενδέχεται να σας ρωτήσει, για καθαρά λόγους βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών της τον λόγο της επιστροφής του προϊόντος. Αποτελεί δικαίωμά σας εάν θα απαντήσετε ή όχι και σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε απάντησή σας ή μη, ουδεμία σχέση έχει ως προς την επιστροφή των χρημάτων σας, για το λόγο αυτό η TERRA NATION αναλαμβάνει την δέσμευση να υποβάλλει το ερώτημά της πάντοτε μετά την επιστροφή των χρημάτων σας.

 

11. Τρόποι Πληρωμής

 

 1. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα μέσω του συστήματος PayPal. Προεξοφλήστε την παραγγελία σας με την πιστωτική σας κάρτα, μέσω του συστήματος PayPal (www.paypal.com).
 2. Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας.

 

  

12. Παραγγελία / Παράδοση Προϊόντων / Έξοδα Αποστολής

 

Ολοκλήρωση Παραγγελίας

Με το που ολοκληρώνετε την παραγγελία, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα (ενδεικτικό παράδειγμα): «Ευχαριστούμε για την παραγγελία σας! Θα λάβετε σύντομα ένα e-mail επιβεβαίωσης.»

 

Παραλαβή Προϊόντων

Κάντε την παραγγελία σας μέχρι τις 14:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και η TERRA NATION αποστέλλει με courier ή με πρακτορείο την παραγγελία σας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, και εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών στην Ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη (στις Πρωτεύουσες των Νομών) και στα νησιά, εφόσον τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει είναι διαθέσιμα. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανώτερης βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς.

 

Έξοδα Αποστολής

Το κόστος μεταφοράς ορίζεται στα €15 για παραγγελίες κάτω των €60.  Όλες οι παραγγελίες άνω των €60 αποστέλλονται με ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 

13. Καθυστέρηση Παραγγελίας

Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

(α) Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές, παραγγέλνουμε / προμηθευόμαστε τα προϊόντα μας έγκαιρα και σε ικανές ποσότητες. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας είναι δυνατό να καθυστερήσει στο τελωνείο ή στη μεταφορά του, με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας την προσδοκώμενη ημερομηνία. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας.

 

(β) Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

 

(γ) Σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας καθώς και σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.

 

(δ) Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η επικοινωνία μαζί σας, τηλεφωνική ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολιτική Cookies - Ενημέρωση για τα Cookies

 

Το cookie είναι ένα μικρό ηλεκτρονικό αρχείο, συνήθως αποτελούμενο από γράμματα και αριθμούς, το οποίο αποστέλλεται από μια διαδικτυακή τοποθεσία και αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη, επιτρέποντας την ταυτοποίηση της συγκεκριμένης συσκευής.  Τα Cookies παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εν γένει λειτουργία του διαδικτύου καθώς συμβάλουν στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη στο Διαδίκτυο.


Στο   χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας όπως επίσης για να διατηρούν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανάγκη στατιστικών μελετών και αποθηκεύουν τα αγαπημένα σας προϊόντα για συγκεκριμένο διάστημα. 


Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι τα παρακάτω: 

IIS session cookie
Tomcat session cookie
Sharethis cookie
DoubleClick (Google)
Google Adwords
Google Adwords Conversion
Google Analytics
WishList

Πως Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;


Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή (browser) σας, αναλόγως του φυλλομετρητή (browser) σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.

Internet Explorer https://support.microsoft.com/el-gr/kb/278835
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=el_GR
Safari for iPad and iPhone https://support.apple.com/el-gr/HT201265

 

Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσης σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες. 

 

LEGAL NOTICE - IMPRESSUM

Verantwortlich für diese Website gemäß § 5 Telemediengesetz (TMG):

Terra Nation GmbH

Zimmersmühlenweg 62.

61440 Oberursel ( Taunus )

Kontakt:

Email: info@terra-nation.com

Registriert:

Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.

Registrations-Nr.: HRB 12725

Geschäftsführer: Peter Kollar

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE289262778